Notulen van de jaarvergadering d.d. 12 januari 2015
Aanwezig: 5 bestuursleden en 20 leden


Afgemeld: families Rietjens, Albers, Laenen, Douven, Schreurs, Niels Graat, Aad van Leeuwen.
 • Opening.
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
 • Notulen jaarvergadering 2014.
  De notulen van de jaarvergadering 2014 worden voorgelezen door Liezet. De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.
 • Jaarverslag 2014.
  Het verslag van de activiteiten in 2014 wordt voorgelezen door Anne-Marie.
 • Financieel verslag 2014.
  Harm licht het financieel verslag 2014 nader toe. De kascontrolecommissie bestaande uit Renny Jetten en Aad van Leeuwen hebben de kascontrole uitgevoerd en het financiële verslag 2014 goed bevonden.
 • Nieuw lid kascommissie.
  Renny Jetten is aftredend en wordt opgevolgd door Marcel van Nieuwenhoven. De kascontrolecommissie 2015 bestaat uit Aad van Leeuwen en Marcel van Nieuwenhoven.
 • Aftredend bestuurslid.
  Marlies van Deursen neemt na 5 jaar afscheid van het buurtbestuur. De voorzitter bedankt Marlies en ook haar man Paul voor hun inzet voor buurtschap Kruisstraat en biedt Marlies namens de buurt een presentje aan. Marlies bedankt de leden en het bestuur voor de leuke tijd die zij de afgelopen vijf jaar heeft gehad.
 • Pauze.
 • Nieuw bestuurslid.
  Wilhelmien Creemers is bereid gevonden om voor vijf jaar plaats te nemen in het buurtbestuur. Wilhelmien neemt de taak van algemeen bestuurslid van Liezet over, welke op haar beurt de secretariaatswerkzaamheden van Marlies overneemt. Wilhelmien stelt zich voor en wordt door de vergadering veel succes gewenst.
 • Verslag buurtkamp 2014.
  Wendy van Nieuwenhoven en Nicole Jacobs hebben het kampverslag opgemaakt. Het verslag wordt door Wendy voorgelezen.
 • Mededelingen.
 • De familie Minten wordt met een presentje bedankt voor hun gastvrijheid in het afgelopen jaar.
 • Jubileum
  Buurtschap Kruisstraat viert op zondag 6 september 2015 haar 50 jarig jubileum. I.v.m. het jubileum zal er in 2015 geen openingsbal zijn.
 • Samen sterk
  Buurtschap Kruisstraat zal ook in 2015 deelnemen aan de actie Samen Sterk van de Rabobank. Nu duidelijk is hoe de actie werkt zal de aktie meer onder de aandacht worden gebracht, zodat er ook meer mensen zullen stemmen. Iedere stem levert namelijk geld op.
 • Kienen.
  Het aantal kieners loopt terug. Vorig jaar is al aangegeven dat bij een aantal van minder dan kieners er ook introducees mee mogen gaan kienen. Tijdens de eerstvolgende kienavond zijn introducees dus toegestaan. De voorzitter geeft aan dat het kienen dan wel kostendekkend moet worden. Het is namelijk niet de bedoeling dat gelden van buurtschap Kruisstraat ten goede komen van niet-leden.
 • Kosten openingsbal
  De voorzitter stelt voor om de eigen bijdrage voor het openingsbal te verlagen en de leden ieder bijvoorbeeld 5 consumpties te geven. Leden die meer willen drinken betalen dit dan zelf. Op deze wijze worden de kosten eerlijker verdeeld. De voorzitter vraagt de vergadering hoe zij hierover denken.

In 2015 is dit niet aan de orde vanwege het jubileumfeest. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om deze opzet een jaar te proberen. Er wordt ook voorgesteld om de consumpties helemaal los te koppelen.
Besloten wordt om deze opzet uit te proberen en in een volgende jaarvergadering terug te koppelen.

 • Glijbaan

De voorzitter bedankt Johan Hermans en Paul van Deursen voor hun inzet voor de prachtige glijbaan.

 • Bedankjes

In 2014 zijn de bedankjes voor de vrijwilligers op een zeer ludieke wijze rondgebracht. De voorzitter bedankt Johan Hermans voor het maken en besturen van de prachtige arreslee.

 • Rondvraag
 • Bep bedankt Marlies voor haar attentheid.
 • De heer Dings stelt voor om alle leden (op alfabet) zitting te laten nemen in de kascontrolecommissie.
 • De voorzitter deelt mede dat de quizavond 2015 wordt verplaatst naar 11 april en de fietstocht naar 14 juni.

 

 • Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun komst.